Puukerrostalot

Olemme osallistuneet viimeisen 20 vuoden aikana neljään puukerrostalohankkeeseen sekä seuranneet suomalaisen modernin puukerrostalon kehityskaarta lähietäisyydeltä sen alusta lähtien. Alan keskeiset toimijat ovat tulleet matkan varrella tutuiksi ja kontaktiverkko on muodostunut laajaksi.

Rakennuskohteissamme on tutkittu ja toteutettu puukerrostalon erilaisia rakennekonsepteja valtavirrasta poikkeavalla tavalla. Erityisenä painopistealueina ovat olleet suunnittelujoustavuus ja elinkaarimuunneltavuus. Hankkeissa kehitetyt rakennekonseptit ovat avanneet uudenlaisia toimintatapoja puukerrostalon rakentamiseen.

Olemme myös osallistuneet perinteisempää puurakennustekniikkaa soveltavien kohteiden toteuttamiseen. Sekä kantaviin seiniin että moduulitekniikkaan perustuvien puukerrostalojen ratkaisut ovat tulleet hankkeissa tutuksi.

Rakkaudesta lajiin ja edellä kuvatun kokemuksen hyödyntämiseksi tarjoamme mielellämme työpanostamme puukerrostalojen asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin niin uudenlaisten elinkaaritehokkaiden rakennuskonseptien kuin tavanomaisempien puukerrostalojen toteuttamiseksi. Merkittävä osa hankkeistamme on oman hankekehitystyömme tulosta. Tämän osaamisen hyödyntämiseksi toivoisimme voivamme osallistua hankkeisiin mahdollisimman aikaisesta vaiheesta lähtien.

Puukerrostalohankkeet

2015 | As. Oy Espoon Huuhkaja

As.Oy Espoon Huuhkaja – puurakenteiset kerrospientalot

Rakennuttaja JM Suomi Oy

Toimiston kehittämästä kerrospientalokonseptista valmistui puurakennesovellus Espoon Helmipöllönmäkeen 2015. Äärimmäisen pientalomaiset noppamaiset pienkerrostalot koostuvat kahdesta päällekkäin sijoittuvasta asunnosta. 26 asuntoa.

Puurakenteissa sovellettiin kohteen rakentaneen Design Talo Oy:n kehittämää kantaviin seinärakenteisiin perustuvaa pienkerrostalon rakennekonseptia.

as.oy-espoon-huuhkaja

Hankkeessa kehitetty talotyyppi tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden tiiviiseen ja pientalomaiseen aluerakentamiseen jossa pienasunnot voidaan toteuttaa kerrospientalona. Suuremmat perheasunnot voitaisiin toteuttaa vastaavan mittakaavan rivi-, pari- ja erillispientaloilla.

2011 | Finnforest Oyj puukerrostalojärjestelmä

Finnforest Oyj – puukerrostalojärjestelmä 2011

Toimisto asiantuntijana puukerrostalojärjestelmän kehitystyössä sekä tukena pilottikohteen arkkitehtisuunnittelussa.

Pilottikohteena 3-4 kerroksisten puukerrostalojen rakennuskohde Viikin Latokartanoon 2012.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu arkkitehtitoimisto HMV/ Jari Viherkoski

Rakennuttaja Etera

Rakentaja Peab Oy.

finnforest-puukerrostalojarjestelma

Järjestelmän erityispiirteet

 • Pilari-palkki runko ja ei-kantavat sisäseinät sekä kertopuiset ripalaatat.
 • Uudenlainen nopeasti sääsuojattava tuotantotapa ja rakennusjärjestys.
 • Mahdollisuus nopeaan ja tehokkaaseen rakentamiseen.
 • Suunnittelujoustavuuden ja elinkaarimuuntelun mahdollisuus asuinhuoneistojen sisällä.
 • Runkojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden pilottikohteessa sovellettua laajempaan muunneltavuuteen, haluttaessa myös huoneistojen välisten seinien osalta.
 • Rakennusosien vaihdettavuus ja sen tuoma elinkaarijoustavuus ja -tehokkuus on järjestelmälle ominainen mahdollisuus.

Järjestelmä tarjoaa perinteisiin puukerrostalon rakentamistapoihin nähden uusia mahdollisuuksia kehittyneeseen ja teolliseen tuotantotapaan, sääsuojaukseen sekä rakentamisvaiheen nopeuttamiseen. Näiden ominaisuuksien täysipainoinen ulosmittaaminen korkeajalosteisten ja laadukkaiden tuoteosien kustannusten kompensoimiseksi edellyttää toteuttajataholta riittävää oppimisprosessia ja vaatii useita peräkkäisiä toteutuskohteita kilpailukyvyn varmistamiseksi.

2004 | Omenamäen puukerrostalot

Omenamäen puukerrostalot – muuntojoustava puukerrostalo 2004

Erilliskannakeinnovaatioin toinen sovelluskohde. Kaksi 3-4 kerroksista puukerrostaloa kaupungin vuokra-asuntotuotantoon. Ara-kohde.

Rakennuttaja Helsingin Kaupungin Asuntotuotantotoimisto

Rakentaja SRV-Westerlund Oy

Pääsuunnittelija Arkkitehtitoimisto Helmaa ja Pulkkinen / Jarmo Pulkkinen

Toimisto hankkeessa puurakennekonseptin kehitystyön koordinaattorina. Lisäksi toimistolla oma Tekes-hanke puurakennekonseptiin liittyen jonka puitteissa hankkeessa toteutettiin laaja ääni- ja värähtelytekniikan koestusohjelma.

omenamaen-puukerrostalot

Puurakennekonseptin erityispiirteet

 • Sovellettu uusilla rakenteilla Helas Viikin mallin pohjalta, ääneneristysmääräykset kiristyneet hankkeiden välillä.
 • Osassa rakennusta hallimainen avoin tilarakenne muodostaen muuntelualueet.
 • Muuntelualueilla mahdollisuus kerroskohtaiseen huoneistoseinän sijainnin variointiin sekä mahdollisuus huoneisto-ohjelman muunteluun elinkaarivaiheessa.
 • Kantava pystyrunko kantaviin ja jäykistäviin seiniin perustuen = hallia rajaavat seinät.
 • Välipohjana ristikko-pintabetonivalu liittorakenne.
 • Erilliskannakointi sekä ei kantavat seinät hallitilassa mahdollistaen muuntelun.

Kohde onnistui teknisessä mielessä hyvin, ääni-ja koestustulokset olivat siihen asti toteutetuista puukerrostaloista parhaita. Myös asukaskyselyn tulokset olivat hyviä.

Kustannuskilpailukyky ei kuitenkaan riittänyt jatkohankkeiden aikaansaamiseen. Toisaalta on huomattava että kehitettyjä rakenneratkaisuja on myöhemmin hyödynnetty ja jatkojalostettu kohteen rakennesuunnittelijan toimesta rakennusliike Reposen kilpailukyvyltään onnistuneessa toteutuskonseptissa.

2000 | Helas-Viikki muuntojoustava puukerrostalo

Helas-Viikki, Nuppukuja 6 – suunnittelu- ja muuntojoustava puukerrostalo 2000

Erilliskannakeinnovaation ensimmäinen sovelluskohde. Kolme puurakenteista 2-3 kerroksista pienkerrostaloa, 28 asuntoa. Ara-kohde.

Toimisto kohteen suunnittelijana sekä kehitystyön koordinaattorina

Rakennuttaja Helsingin seudun asumisoikeusyhdistys HELAS,

Rakentaja NCC jolla Tekes-hanke puurakennekonseptin kehittämiseen

helas-viikki-nuppukuja-6

Puurakennekonseptin erityispiirteitä:

 • Erilliskannakevälipohjan, ei-kantavien muunneltavien huoneistoseinien sekä itsensä jäykistävän pilarirungon muodostama rakennekokonaisuus joka mahdollistaa avoimen hallimaisen tilarakenteen.
 • Edellisiin perustuen tilat voidaan suunnitella ja toteuttaa kerroskohtaisesti ja sisäosat rakentaa hallin sisällä sääsuojattuna.
 • Toteutustapa ja -järjestys mahdollistaa hallin puitteissa sisätilojen muuntelun elinkaaren aikana rakennuksen stabiliteetin kärsimättä. Tämä tuo elinkaaren aikaista joustavuutta ja tehokkuutta rakennuksen käyttöön.
 • Vastaavasti rakennusosia voidaan kohtuullisella työpanoksella avata, siirtää ja vaihtaa elinkaarivaiheessa. Tämä helpottaa rakennuksen ylläpitoa ja lisää joustavuutta tulevaisuuden uusien kehittyneiden tuoteosien integroimisessa rakennuksee

Puurakentamisen lisäksi kohteessa toteutettiin EkoViikin alueella edellytettyjä ekorakentamisen ratkaisuja sisältäen mm aurinkolämpöjärjestelmän käyttöveden lämmitykseen.

Kohde toteutettiin HELAS:in toimintamallin mukaisesti asukasosallistuvalla suunnittelumenettelyllä.

1996 | Vaakarakenteiden erilliskannakkeet, rakenneinnovaatio

”Vaakarakenteiden erilliskannakkeet ”- innovaatio

Puurakennusten suunnittelu- ja muuntojoustavuuteen sekä värähtelytekniikkaan liittyvä ”vaakarakenteiden erilliskannakkeet” välipohjarakenne.

Innovaation avulla voidaan ääntä eristävä huoneistojen välinen seinä sijoittaa puisen vaakarakenteen päälle siten ettei värähtely siirry vaakasuunnassa seinän alta tilasta toiseen kannakkeiden välityksellä. Molemmilla tiloilla on tällöin omat toistaan jännevälin alueella irti olevat vaakakannakkeet. Raskaissa betonirakenteissa seinä voidaan sijoittaa suoraan painavan holvin päälle, kevyiden puurakenteiden massa ei riitä tähän.

Ratkaisu mahdollistaa puukerrostalon huoneistojen välisten seinien ja pystyrungon sijainnin eriyttämisen toisistaan. Seinät voidaan toteuttaa ei-kantavana ja sijoittaa joustavasti ja itsenäisesti eri kerroksissa.

vaakarakenteiden-erilliskannakkeet

Runkorakenteen ja tilajäsentelyn erottaminen toisistaan avaa uusia mahdollisuuksia rakennuksen tuotantotapoihin ja -järjestykseen. Runkoa ja perustuksia voidaan yksinkertaistaa (esim. hallimainen tila).

Koska ei-kantavat seinät eivät ole osa rakennuksen stabiliteettia ne voidaan purkaa, vaihtaa tai siirtää elinkaarivaiheessa mikä mahdollistaa sekä tilojen että rakennusosien helpomman muunneltavuuden ja vaihdettavuuden.

Innovaatio palkittiin 1995 järjestetyssä kansainvälisessä ”Wood of Finland” puuinnovaatiokilpailussa. Tätä seurasi innovaation kotimainen ja kansainvälinen patentointiprosessi keksintösäätiön tuella.

Muita hankkeita

Finndomo Oy

Moduulitalojen tuotekehityshanke

2006

 

UPM

Muuntuvan tyyppikerrostalon hankesuunnitelma

20014

 

FMO – Puurakenteinen toimistotalo

Arkkitehtikilpailu

2003

 

PUURA – Puukerrostalojen tuotantotapojen vertailututkimus

1996